ประเมิน ITA
Home

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเดือนมกราคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลน้ำโสม ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นับจนถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ (เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๗) มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม ตามทะเบียนบ้าน แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่และยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ไปลงทะเบียนแ ละยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕-เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเดือนมกราคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดย   มีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ เทศบาลตำบลน้ำโสม ระหว่างเวลา๗๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.                            (ในวันและเวลาราชการ) และตามแผนรับลงทะเบียนผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ออกพื้นที่ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

     ๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2022 เวลา 16:47 น.)

 

ประกาศ เรื่องรับสมัครสอพนักงานจ้างเทศบาลตำบลน้ำโสม

 ประกาศ  เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลน้ำโสม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 17-25 ตุลาคม 2565

ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตำแหน่งที่รับสมัคร   พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  1 ตำแหน่ง

       ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ สังกัด กองคลัง

      อัตราเงินค่าตอบแทน 9,000 บาท

     ค่าครองชีพอัตราตามระเบียบกำหนดไม่เกิน 1,000 บาท

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2022 เวลา 13:47 น.)

 

ประกาศ ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำโสม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565

 

ประกาศ ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำโสม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 20 กันยายน 2022 เวลา 11:05 น.)

 

ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2022 เวลา 12:28 น.)

 

ประกาศ ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโสม  ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รัรบโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

หรือข้าราชการประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

สายงานผู้บริหารกรณ๊ไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว 

- ตำแหน่งที่ว่่างและมีความประสงค์รับโอน (ย้าย) จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

1.ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 1 อัตรา

   เลขที่ตำแหน่ง 73-2-08-2107-001                                                                     

2.ผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 1 อัตรา

   เลขที่ตำแหน่ง 73-2-05-2103-001

   3.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 1 อัตรา

   เลขที่ตำแหน่ง 73-2-04-2102-002

  4.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 1 อัตรา

   เลขที่ตำแหน่ง 73-2-04-2102-003

  5.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธาณรสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 1 อัตรา

  เลขที่ตำแหน่ง 73-2-06-2104-002

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2022 เวลา 16:27 น.)

 

แผนที่


ดู สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

239 ม.8 ถ.นางัว-บ้านก้อง  ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210

โทร.042-146181  โทรสาร.042146182

E-mail : tbnamsom239@gmail.com

facebook

239Facebook : สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม

2398 2399 Line : สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม 

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม

   22213 0

   นางธนพร    ฤทธิ์อ้วน

 นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม

        095-6639374

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2564

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2564

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบสำรวจ
ให้คะแนนความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลน้ำโสม
 
ลงชื่อสมาชิกแบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

 

 

              EIT

62602.2

จำนวนผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้96
mod_vvisit_counterวานนี้342
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้438
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2425
mod_vvisit_counterเดือนนี้10983
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15351
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด423155

We have: 14 guests online
Your IP: 44.197.198.214
 , 
Today: พ.ย. 28, 2022
พยากรร์อากาศ
หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!
Update ข่าวประจำวัน
บทความล่าสุด