ประเมิน ITA

italogo1

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  OIT (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1   ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2   การปฏิบัติงานแผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3   การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.4   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5   การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 10.1   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    

 

 

Home
ติดต่อเทศบาล
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม

ติดต่อ
ที่อยู่:
เลขที่ 239 หมู่ 8 ถ.นางัว-บ้านก้อง

https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&hl=th&ie=UTF8&t=h&ll=17.769366999999992%2C102.143583&spn=0.014304%2C0.018239&z=15&source=embed&mid=1TSUo9B0CcT7B8Zxpon_ou1kSf8w
ต.น้ำโสม อ.น้ำดสม
อุดรธานี
41210
ไทย

อีเมล: จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้
โทรศัพท์: 042-146181,042-146182
แฟกซ์: 042-146182
http://www.nomsomtt.com,www.nmt.or.th

ข้อมูล: Facebook : สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม
หากท่านมีปัญหาใด ๆ กรุณาติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ เทศบาลตำบลน้ำโสม
โทร.042-146181,042-146182
FAX.042-146182

สำนักปลัด 042-146181 ต่อ 16

กองช่าง 042-146181 ต่อ 20

กองคลัง 042-146181 ต่อ 17

ป้องกัน 042-146181 ต่อ 19

กองสวัสดิการ 042-146181 ต่อ 18

กองศึกษา 042-146181 ต่อ 24

กองวิชาการ 042-146181 ต่อ 0

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 23

ฝ่ายจัดเก็บรายได้ 042-146181 ต่อ 17

ปลัดเทศบาลฯ 042-146181 ต่อ 0

ทะเบียนราษฎร 042-287421

นายกเทศมนนตรี 042-146181 ต่อ 12

รองนายกเทศมนตรี 042-146181 ต่อ 13

 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

บริการข้อมูลข่าวสาร

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.
News Update!