ประเมิน ITA

italogo1

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  OIT (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1   ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2   การปฏิบัติงานแผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3   การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.4   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5   การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 10.1   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    

รายงานผลประเมิน ITA  ปี2564 

 

 

Home พันธกิจของเทศบาล ประเมินคัดเลือกโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดอุดรธานี25/6/2564

ประเมินคัดเลือกโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดอุดรธานี25/6/2564

บ่ายวันที่ 25 มิถุายน 2564 เทศบาลตำบลน้ำโสม นำโดยนางธนพร ฤทธิ์อ้วน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม พร้อมกับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม และข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาล ต้อนรับคณะประเมิน โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้สูงอายุในชุมชนประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ ศพอส และ อปท ในจังหวัดอุดรธานี ที่มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพัฒฯาศักภาพให้มีความเข็มแข็ง และมีการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนผู้สูงอายุตั้นแบบ จังหวัดอุดรธานี ( 1 จังหวัด 1 โรงเรียนต้นแบบ) ประจำปี 2564 เพื่อคัดเลือกเป็นรายชื่อโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ส่งให้กรมกิจการผู้สูงอายุจัดโล่มอบให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบต่อไป

img 9699

img 9379 -

img 9400

img 9526

img 9552

img 9588

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 11:59 น.)

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

บริการข้อมูลข่าวสาร

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2563

รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.
News Update!