ประเมิน ITA

italogo1

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  OIT (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1   ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2   การปฏิบัติงานแผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3   การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.4   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5   การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 10.1   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    

 

 

Home

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

    - รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      - ผลการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน ปี 2564

 - ผลการดำเนินการตามมาตรการเรื่องร้องเรียนร้องเรียนการทุจริตและประพฤพติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทต.น้ำโสม ภายในหน่วยงาน ปี 2564

     -ผลการดำเนินการ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม ปี 2564

    - ผลการดำเนินการตาม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ปี 2564

    - ผลการดำเนินการตาม มาตรการสร้างจิตสำนึกและการปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริต ปี 2564

   - ผลการดำเนินการตาม มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2564

Attachments:
Download this file (ผลการดำเนินการ กืจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาลตำบลน้ำโส)ผลการดำเนินการ กืจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาลตำบลน้ำโส[ ]6994 Kb28/04/2564 15:36
Download this file (ผลการดำเนินการตาม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ปี 2564.pdf)ผลการดำเนินการตาม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ปี 2564.pdf[ ]1045 Kb29/04/2564 10:22
Download this file (ผลการดำเนินการตาม มาตรการสร้างจิตสำนึกและการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ปี 2564.pdf)ผลการดำเนินการตาม มาตรการสร้างจิตสำนึกและการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ปี 2564.pdf[ ]1913 Kb29/04/2564 10:23
Download this file (ผลการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน ปี )ผลการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน ปี [ ]91266 Kb27/04/2564 15:39
Download this file (ผลการดำเนินการตาม มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2564.pdf)ผลการดำเนินการตาม มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2564.pdf[ ]7172 Kb29/04/2564 10:24
Download this file (ผลการดำเนินการตาม มาตรการเรื่องร้องเรียนร้องเรียนการทุจริต ฯ  ปี 2564.pdf)ผลการดำเนินการตาม มาตรการเรื่องร้องเรียนร้องเรียนการทุจริต ฯ ปี 2564.pdf[ ]2452 Kb28/04/2564 10:15
Download this file (รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564.pdf)รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564.pdf[ ]1487 Kb29/04/2564 10:22
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

บริการข้อมูลข่าวสาร

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.
News Update!