ประเมิน ITA
Home

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

    - รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      - ผลการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน ปี 2564

 - ผลการดำเนินการตามมาตรการเรื่องร้องเรียนร้องเรียนการทุจริตและประพฤพติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทต.น้ำโสม ภายในหน่วยงาน ปี 2564

     -ผลการดำเนินการ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม ปี 2564

    - ผลการดำเนินการตาม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ปี 2564

    - ผลการดำเนินการตาม มาตรการสร้างจิตสำนึกและการปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริต ปี 2564

   - ผลการดำเนินการตาม มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2564

Attachments:
Download this file (ผลการดำเนินการ กืจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาลตำบลน้ำโส)ผลการดำเนินการ กืจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาลตำบลน้ำโส[ ]6994 Kb28/04/2564 15:36
Download this file (ผลการดำเนินการตาม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ปี 2564.pdf)ผลการดำเนินการตาม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ปี 2564.pdf[ ]1045 Kb29/04/2564 10:22
Download this file (ผลการดำเนินการตาม มาตรการสร้างจิตสำนึกและการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ปี 2564.pdf)ผลการดำเนินการตาม มาตรการสร้างจิตสำนึกและการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ปี 2564.pdf[ ]1913 Kb29/04/2564 10:23
Download this file (ผลการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน ปี )ผลการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน ปี [ ]91266 Kb27/04/2564 15:39
Download this file (ผลการดำเนินการตาม มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2564.pdf)ผลการดำเนินการตาม มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2564.pdf[ ]7172 Kb29/04/2564 10:24
Download this file (ผลการดำเนินการตาม มาตรการเรื่องร้องเรียนร้องเรียนการทุจริต ฯ  ปี 2564.pdf)ผลการดำเนินการตาม มาตรการเรื่องร้องเรียนร้องเรียนการทุจริต ฯ ปี 2564.pdf[ ]2452 Kb28/04/2564 10:15
Download this file (รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565.pdf)รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565.pdf[ ]1618 Kb18/04/2565 15:46
Download this file (รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564.pdf)รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564.pdf[ ]1487 Kb29/04/2564 10:22
Download this file (รายงานผลการประเมินความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี 2563.pdf)รายงานผลการประเมินความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี 2563.pdf[ ]1647 Kb08/07/2564 11:00
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!