ประเมิน ITA
Home

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

 

Attachments:
Download this file (บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านน้ำปด ม.3.)บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านน้ำปด ม.3.[ ]646 Kb20/04/2565 15:52
Download this file (ประกาศ  จัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.3 ลว.20มิ.ย.65.pdf)ประกาศ จัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.3 ลว.20มิ.ย.65.pdf[ ]1309 Kb21/06/2565 12:39
Download this file (ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายจัดเก็บภาษี (กองคลัง).pdf)ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายจัดเก็บภาษี (กองคลัง).pdf[ ]423 Kb19/04/2565 16:04
Download this file (ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องยนต์( สำนักปลัด).pdf)ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องยนต์( สำนักปลัด).pdf[ ]462 Kb19/04/2565 16:05
Download this file (ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองน้ำสาธารณะ บ้านโนนบก ม.14.pdf)ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองน้ำสาธารณะ บ้านโนนบก ม.14.pdf[ ]1580 Kb19/04/2565 16:04
Download this file (ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านโนนสวรรค์ ม.6.pdf)ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านโนนสวรรค์ ม.6.pdf[ ]482 Kb19/04/2565 16:07
Download this file (ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ ม.13 บ้านโนน)ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ ม.13 บ้านโนน[ ]960 Kb19/04/2565 16:04
Download this file (ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวะสดุไฟฟ้าและวิทยุ( สำนักปลัด).pdf)ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวะสดุไฟฟ้าและวิทยุ( สำนักปลัด).pdf[ ]465 Kb19/04/2565 16:05
Download this file (ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์( สำนักปลัด).pdf)ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์( สำนักปลัด).pdf[ ]462 Kb19/04/2565 16:05
Download this file (ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค( สำนักปลัด).pdf)ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค( สำนักปลัด).pdf[ ]410 Kb19/04/2565 16:05
Download this file (ประกาศ  เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครางการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านน้ำปด ม.3.pdf)ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครางการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านน้ำปด ม.3.pdf[ ]7048 Kb22/04/2565 11:17
Download this file (ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านน้ำปด ม.3 ณ 19 ก.ค.65.pdf)ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านน้ำปด ม.3 ณ 19 ก.ค.65.pdf[ ]11994 Kb20/07/2565 15:09
Download this file (ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านน้ำปด ม.3 (2).pdf)ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านน้ำปด ม.3 (2).pdf[ ]532 Kb20/04/2565 15:53
Download this file (ประกาศ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปี 2565.pdf)ประกาศ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปี 2565.pdf[ ]661 Kb10/05/2565 14:32
Download this file (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์).pdf)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์).pdf[ ]381 Kb20/04/2565 16:13
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!