ประเมิน ITA
Home

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคากร

โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการให้ความรู้ในลักษณะของการจัดหลักสูตรต่างๆแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์กับหน่วยงานโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำเป็นหลักสูตรกลาง มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้ความรู้ในลักษณะของการจัดหลักสูตรต่างๆ 

                    เทศบาลตำบลน้ำโสมให้นางนริศรา เสนาธรรม ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการและนายนพคุณมีลา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ได้เข้าร่สมฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างเว๊บไซต์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-18 มีนาคม 2565  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อจะได้นำความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่ได้รับจากการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของตนเอง และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมีความพร้อมที่จะให้มีการติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

koyke

****************************************************

 เทศบาลตำบลน้ำโสมจัดกิจกรรมworkshop “การบริหารจัดการภาวะวิกฤต และการป้องกันการทุจริตด้วยคุณธรรม จริยธรรม” โมเดลการวัดภาวะผู้นำเชิงความคิดสร้างสรรค์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ ข้าราชการท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจสร้างชาติ หลักสูตร “การบริหารจัดการภาวะวิกฤต และการป้องกันการทุจริตด้วยคุณธรรม จริยธรรม” (Crisis management and prevent The Corruption wish Morality and ethics ) เทศบาลตำบลน้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ร่วม กับสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลน้ำโสม  ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

img 4965

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!