ประเมิน ITA
Home

ITA 2565

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

- ข้อมูลพื้นฐาน

O1  โครงสร้าง

O2  ข้อมูลผู้บริหาร

O3  อำนาจหน้าที่

O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

O5  ข้อมูลการติดต่อ

O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-  ข่าวประชาสัมพันธ์

O7  ข่าวประชาสัมพันธ์

-  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8  Q&A

O9  Social Network


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

-  แผนการดำเนินงาน

O10  แผนการดำเนินงานประจำปี

O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

-  การให้บริการ

O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17  E-Service


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

-  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

-  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30  ช่องทางแจ้งเรื่องเรียนการทุจริต

O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

-  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32  ข่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

-  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

-  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

-  แผนป้องกันการทุจริต

O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040  รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

041  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

-  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

042  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

        - รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2564

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2564

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

 

 

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!