ประเมิน ITA
Home หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ.

                                                            longparat2565

                                                                นายสุระเชษฎ์     พันธุวร

                                                         รองปลัดเทศบาล   รักษาราชการแทน

                                                               ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโสม

                                                                     086-9441901 

 

     longparat2565                                      

          นายสุระเชษฎ์     พันธุวร                                               นางนิตยา   กิจจรรยา                                  

รองปลัดเทศบาล   รักษาราชการแทน                                       ผู้อำนวยการกองคลัง   

    ผู้อำนวยการกองการศึกษา                                                      085-4281064

             086-9441901

 

 poonpon2565                                            ccccc18              

พ.จ.ต.หญิง พูนผล  มุยน้อย                                             นางณุภัทรณีย์     มิ่งเมือง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ                                         หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

      083-5919465                                                                  098-3582104

 

sutidat                                                supalak65

นายสุทธิเดช    ทินบุตร                                                       นางศุภลักษณ์    โคตรมณี

ผู้อำนวยการกองช่าง                                               ผู้อำนวยการกองยุ?ธศาสตร์และงบประมาณ

   080-9441901                                                                       063-7297597

 

 

<

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!