ประเมิน ITA

italogo1

ปรเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

- ประเมิน ITA 2565

Home พันธกิจของเทศบาล

พันธกิจของเทศบาล

พันธกิจเทศบาล

 

      พันธกิจที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้ 

     

    พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน

     

    พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

    

    พันธกิจที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

     

    พันธกิจที่ 5 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 2/3/2565 Administrator 84
2 โครงการ ปรับปรุงและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี Administrator 97
3 โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 2565 Administrator 91
4 "ออกทบทวนแผนชุมชน ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2565" Administrator 96
5 ประกาศ เทศบาลตำบลน้ำโสม ปี 2565 Administrator 134
6 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโสม เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ 2565 Administrator 121
7 ประกาศรับสมัครและสอบ บรรจุพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลน้ำโสม ประจำรถบรรทุกขยะ Administrator 111
8 "ประกาศเ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 2. เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 Administrator 101
9 ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม Administrator 134
10 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโสม ปี 2565 Administrator 145
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 9
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2563

รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

 

 

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!