ประเมิน ITA
Home ประวิติและข้อมูลทั่วไป

ประวัติและข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

 

ประวัติเทศบาล

 

 ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลน้ำโสม

       ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลน้ำโสม ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลน้ำโสม เป็นเทศบาลตำบลน้ำโสม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

            ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชาชนสภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

       1.ลักษณะทั่วไป

          ลักษณะที่ตั้ง

          เทศบาลตำบลน้ำโสมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอน้ำโสมและจังหวัดอุดรธานีอยู่ห่างจากอำเภอน้ำโสม 6 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 98 กิโลเมตร

 

       อาณาเขตและเขตการปกครอง

      เทศบาลตำบลน้ำโสมมีอาณาเขตการปกครองครอบคลุม 2 ตำบล 12 หมู่บ้าน ดังนี้

           1.ตำบลศรีสำราญ ครอบคลุม 1 หมู่บ้าน คือ บ้านน้ำทรง หมู่ที่ 6

           2.ตำบลน้ำโสม ครอบคลุม 11 หมู่บ้าน คือ  บ้านน้ำโสม หมู่ที่ 1

                                                                            บ้านม่วง               หมู่ที่ 2

                                                                            บ้านน้ำปด             หมู่ที่ 3

                                                                            บ้านโพน               หมู่ที่ 4

                                                                            บ้านโนนสวรรค์       หมู่ที่ 6

                                                                            บ้านโคกน้อย         หมู่ที่ 8

                                                                            บ้านโนนสมบูรณ์     หมู่ที่ 9

                                                                            บ้านแสงทองพัฒนา หมู่ที่ 12

                                                                            บ้านโนนสมบูรณ์     หมู่ที่ 13

                                                                            บ้านโนนบก           หมู่ที่ 14

                                                                            บ้านโนนภูทอง       หมู่ที่ 15

            เนื้อที่

                 เทศบาลตำบลน้ำโสม มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 23.66 ตารางกิโลเมตร จำนวน 14,789 ไร่

 

           อาณาเขตติดต่อ

                 ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

                 ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

                 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

                 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

 

      ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

              เทศบาลตำบลน้ำโสม มีลักษณะเป็นลูกคลื่นภูเขาสลับที่ราบ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 200-300 เมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 105 มม./ปี ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

             ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม-พฤษภาคม

             ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน-ตุลาคม

             ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

             อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 26 องศาเซลเซียส

 

        สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

          เศรษฐกิจโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลน้ำโสมขึ้นอยู่กับการเกษตร คือ ทำไร่เป็นหลัก รองลงมา คือทำนาและค้าขายค่อนข้างน้อย เป็นการตั้งร้านค้าตามหมู่บ้านและเร่ขายทั่วไป ลักษณะของชุมชนรวมตัวกันอยู่เป็นหมู่บ้านค่อนข้างหนาแน่น และเริ่มมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

 

        2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          การคมนาคม/ขนส่ง

          เส้นทางคมนาคมที่ใช้ในการเดินทางติดต่อระหว่างเทศบาลตำบลน้ำโสมกับชุมชนอื่น ๆ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2348 สภาพถนนได้รับการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว

 

          การไฟฟ้า

          การไฟฟ้าเทศบาลตำบลน้ำโสม อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ ประชากรในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ในทุกครัวเรือน

 

       การประปา

       ปัจจุบันเทศบาลตำบลน้ำโสม ยังไม่มีการให้บริการน้ำประปา แต่ประชากรใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ และประปาหมู่บ้าน และน้ำจากบ่อน้ำดื่ม โดยมี

      ประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง

      ประปาหมู่บ้าน 10 แห่ง

      บ่อน้ำดื่ม 200 แห่ง

 

      การสื่อสารและโทรคมนาคม

     ปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขย่อย 1 แห่ง มีโทรศัพท์สาธารณประโยชน์ 5 แห่ง โทรศัพท์ตามบ้าน 3 แห่ง

 

       การจราจร

       การจราจรในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสมอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น เพราะปัจจุบันมีการก่อสร้างถนนทั้งสายหลักและในเขตเทศบาลทำให้มีพาหนะสัญจรไปมาสะดวก

 

       การใช้ที่ดิน

       การใช้ดินในเขตเทศบาล ใช้สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์และเป็นที่อยู่อาศัย การถือครองที่ดินเอกสารสิทธิ ที่ดินส่วนใหญ่เป็น สปก.1 และ นส.3ก และโฉนดที่ดิน

 

      3.ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร

           -พื้นที่การเกษตร 12,000 ไร่

           -ครอบครัวเกษตร 1,700 ครอบครัว

           พืชเศรษฐกิจ ยางพารา ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ข้าว มะขามหวาน ลำไย ส้มเขียวหวาน ลิ้นจี่

 

     การอุตสาหกรรม

          -โรงสีขนาดเล็ก 18 แห่ง

          -ลานรับซื้อมันสำปะหลัง 1 แห่ง

 

       การพาณิชยกรรมและการบริการ

         -สถานีบริการน้ำมัน 5 แห่ง

         -ตลาดสด 1 แห่ง

         -ร้านค้า 82 แห่ง

 

       การท่องเที่ยว

        -อ่างเก็บน้ำลำห้วยทรง

 

       การปศุสัตว์

        -โค 225 ตัว

        -กระบือ 134 ตัว

        -สุกร 200 ตัว

 

     4.ด้านสังคม

        จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,590 คนแยกเป็นชาย 4,268 คน หญิง 4,322 คน จำนวน 2,279 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 363 คน/ตารางกิโลเมตร แยกเป็นหมู่บ้าน ดังนี้

 

  หมู่บ้าน                            ตำบล                 ชาย              หญิง                 รวม                     ครัวเรือน

บ้านน้ำโสม ม.1                    น้ำโสม                 257                298                  555                       159

บ้าม่วง ม.2                          น้ำโสม                 390                401                  791                       188

บ้านน้ำปด ม.3                     น้ำโสม                 450                 511                 961                       235

บ้านโพน ม.4                       น้ำโสม                 451                 415                 866                       232

บ้านโนนสวรรค์ ม.6              น้ำโสม                  223                220                  443                       138

บ้านโคกน้อย ม.8                 น้ำโสม                 502                514                1,016                       281

บ้านโนนสมบูรณ์ ม.9             น้ำโสม                 340                326                  666                       159

บ้านแสงทองพัฒนา ม.12       น้ำโสม                 352                330                  682                       144

บ้านโนนสมบูรณ์ ม.13           น้ำโสม                 180                165                  345                       101

บ้านโนนบก ม.14                 น้ำโสม                 359                 360                 719                        205

บ้านโนนภูทอง ม.15             น้ำโสม                 275                 299                 574                        158

บ้านน้ำทรง ม.6                ศรีสำราญ                 489                 483                 972                        279

                    รวม                                      4,268              4,322              8,590                     2,279

 

      การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

      การศึกษา

ชื่อสถานศึกษา                      สังกัด                 จำนวนนักเรียน        ห้องเรียน          จำนวนครู      อัตราส่วนครู/นร.

โรงเรียนน้ำโสม                     สพฐ.                   1,521                      19                  39                        1:39

ประชาสรรค์

(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)


โรงเรียนเทศบาล                  ทต.น้ำโสม                91                       10                   11                        1:8

ตำบลน้ำโสม         

 

โรงเรียบ้านโนนสมบูรณ์           สพฐ.                   214                        11                   10                       1:21

 

     การศึกษา

ชื่อสถานศึกษา                 สังกัด          เปิดสอนระดับ      จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำนวนครู อัตราส่วน  ครู/นร.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โนนสวรรค์                     เทศบาล        เตรียมอนุบาล           34                43            77        1 - 4 4    1:19

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัดอุทธการาม                เทศบาล         เตรียมอนุบาล           29                39            68         1 - 4 4   1:17

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัดเกาะแก้วชัยมงคล     กรมศาสนา       เตรียมอนุบาล           37                38            75         1 - 4 4     1:18

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัดแสงนิมิตร                 เทศบาล          เตรียมอนุบาล           32                38            70         2 - 5       51:14

 

     การศาสนา

          ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีสถานทั้งหมด 12 แห่ง คือ

            - วัดกลางแหลมทอง ตั้งอยู่บ้านน้ำโสม หมู่ 1

            - วัดแสงนิมิตร ตั้งอยู่บ้านม่วง หมู่ 2

            - วัดโพธิ์ศรีสง่า ตั้งอยู่บ้านน้ำปด หมู่ 3

            - วัดโพนศรีสง่า ตั้งอยู่บ้านโพน หมู่ 4

            - วัดป่าบ้านโนนสวรรค์ ตั้งอยู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6

            - วัดจำปาเรือง ตั้งอยู่บ้านน้ำทรง หมู่ 6

            - วัดป่าเขาสามยอด ตั้งอยู่บ้านน้ำทรง หมู่ 6

            - วัดอุทการาม ตั้งอยู่บ้านน้ำทรง หมู่ 6

            - วัดป่าธรรมวราราม ตั้งอยู่บ้านโคกน้อย หมู่ 8

            - วัดเกาะแก้วชัยสมบูรณ์ ตั้งอยู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 13

            - วัดแสงสว่างวราราม ตั้งอยู่บ้านโนนบก หมู่ 14

            - วัดเกาะแก้วชัยมงคล ตั้งอยู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 15

 

     งานประเพณีที่สำคัญ

          - งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่

          - งานวันเด็กแห่งชาติ

          - งานประเพณีสงกรานต์

          - งานประเพณีบุญบั้งไฟ

          - งานประเพณีบุญกฐิน

          - งานประเพณีลอยกระทง

 

        การสาธารณสุข

         ในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสมมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจำนวน 2 แห่ง คือ

           - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(โนนสวรรค์) มีพนักงานสาธารณสุข 3 คน

          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(โนนสมบูรณ์) มีพนักงานสาธารณสุข 3 คน

 

     การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

        - มีศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาล จำนวน 12 ศูนย์

        1.ศูนย์สงเคราะห์บ้านน้ำโสม หมู่ที่ 1

        2.ศูนย์สงเคราะห์บ้านม่วง หมู่ที่ 2

        3.ศูนย์สงเคราะห์บ้านน้ำปด หมู่ที่ 3

        4.ศูนย์สงเคราะห์บ้านโพน หมู่ที่ 4

        5.ศูนย์สงเคราะห์บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6

        6.ศูนย์สงเคราะห์บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 8

        7.ศูนย์สงเคราะห์บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9

        8.ศูนย์สงเคราะห์บ้านแสงทองพัฒนา หมู่ที่ 12

        9.ศูนย์สงเคราะห์บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 13

       10.ศูนย์สงเคราะห์บ้านโนนบก หมู่ที่ 14

       11.ศูนย์สงเคราะห์บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 15

       12.ศูนย์สงเคราะห์บ้านน้ำทรง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสำราญ

 

      ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

         เทศบาลตำบลน้ำโสมมีสถานีตำรวจภูธรตำบล จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

           - สถานีตำรวจชุมชนน้ำโสม

 

      5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          **ทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลน้ำโสม มีลำห้วยน้ำโสม ลำห้วยซิ ลำห้วยร่องนาโพธิ์ ลำห้วยนาโง้ง และมีอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง มีประชากรในเขตเทศบาล ใช้ในการอุปโภคทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

         **ทรัพยากรป่าไม้ ป่าไม้ในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นป่าไม้เบญจพรรณ ทรัพยากรสัตว์ป่าเหลือน้อย เพราะถูกล่ามาทำอาหาร

        **แร่ธาตุ ภูเขาเป็นหินปูนเหมาะแก่การทำอุตสาหกรรมปูนขาว ปูนซีเมนต์ และการก่อสร้างทั่วไป ดินเป็นลูกรังคุณภาพดี เหมาะแก่การทำธุรกิจก่อสร้าง

       **สภาพสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นพื้นที่ภูเขาสลับกับพื้นที่ราบ มีป่าไม้และภูเขา ทำให้อากาศบริสุทธิ์ปลอดมลพิษ ยังไม่มีปัญหาขยะและน้ำเสีย เนื่องจากชุมชนยังไม่หนาแน่นมากนัก เป็นชุมชนชนบททำการกำจัดขยะมูลฝอยแบบการเผาและฝังกลบ

 

     6.ด้านการเมือง-การบริหาร

        เทศบาลตำบลน้ำโสมมีการบริหารในรูปแบบนายกเทศมนตรีประกอบด้วย นายกเทศมนตรีจำนวน 1คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ที่ปรึกษานายก จำนวน1 คน และพนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสมจำนวน 22 คน พนักงานครูเทศบาลตำบลน้ำโสม จำนวน 11 คน ลูกจ้างประจำ(เทศบาลตำบลน้ำโสม) จำนวน 1 คน ลูกจ้างประจำ(โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม)จำนวน 1 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 30 คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 18 คน

        เทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นเทศบาลขนาดเล็ก มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนไม่เกิน 18 ล้านบาท

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (4 ม.ค.65) Administrator 88
2 ประกาศ เรื่องรับสมัครสอพนักงานจ้างเทศบาลตำบลน้ำโสม Administrator 151
3 ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ Administrator 741
4 ร่วมกิจกรรมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Administrator 361
5 ประกาาศ ปีงบประมาณ 2565 Administrator 296
6 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโสม 2565 Administrator 348
7 ลงนามถวายพระพร Administrator 626
8 ประชาสัมพันธ์ Administrator 474
9 ประกาศ เทศบาลตำบลน้ำโสม Administrator 561
10 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโสม Administrator 459
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!