ประเมิน ITA

italogo1

ปรเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

- ประเมิน ITA 2565

Home

สำนักปลัด

                                         บุคลากรสำนักปลัด

 

                                         

                                                          นางณุภัทรณีย์    มิ่งเมือง

                                                               หัวหน้าสำนักปลัด

 

     img 6447                          

   นางสาวพนิดา   บุญสิมมา   

      หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                                      

     2557-06-14 14-40-59 0002        

      นายวีระพงษ์   พรมทา

       นักจัดการงานทั่วไป 

 

 img 6426                       

     นายไชย์วัฒธ์   มูลเสนา

        เจ้าพนักงานธุรการ                                     

 

 

 

              a3

จ.ส.อ.จิตติพงษ์ นาชิน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน 

 

   

2557-06-14 15-10-21 0016

     นายปรีชา    เวชภัณฑ์

       หัวหน้าฝ่ายนิติการ

 

  

 2557-06-14 14-50-06 0007

   นางนริศรา   เสนาธรรม

     นักประชาสัมพันธ์

 

a2

นายนราศักดิ์  ทองเกตุ

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 

 

 

 2544sd

     นายนพคุณ    มีลา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

  

 102 

     นางสาวปิยะนุช   แซ่โค้ว

         ผู้ช่วย จพง.ธุรการ             

 101      นางสาวกรรณิการ์   หนูกลึง     

    ผู้ช่วย จพง.ทะเบียนและบัตร

 

 

img 6451

นางสาวอภิสรา   คะดุลย์

ผู้ช่วย จพง.ธุรการ

   img 6376

    นายณรงค์    ถิ่นก้อง

พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ

 103     นายสุลิน    โสมาศรี

    พนักงานขับรถดับ  เพลิง

104นายเลิศพิพัฒน์     แสงจันทร์      

  พนักงานประจำรถดับเพลิง

  img 6362

 นายอาทิตย์    อรรควงษ์

พนักงานประจำรถดับเพลิง

 img 6373

  นายยุทธพงษ์    ปาดา

  พนักงานขับเคลื่อนที่เร็ว

 

     333 001

    นายอภิมุข   ธรรมเรือง

   พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 2537sd

นายชัยชนะ กาญจนกัณโห

      ปฏิบัติงานเทศกิจ

        1 001

    นายญาณวุฒิ  เปลี่ยนผึ้ง

  พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ

 

       5 001 

        นายกุลชญา  โยธากุล

       พนักงานขับรถส่วนกลาง

 
                บทบาทและหน้าที่ของสำนักปลัด

                         

                    สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย 8 งาน คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และงานต่างๆ ดังนี้

                        1.งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                          - งานการขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การทะเบียนประวัติ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

                        - งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง และงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

                         - งานการขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินทดแทน

                         - งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงานเทศบาล

                        - งานเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

                        - งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา การขอรับ

                        - งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

                       - งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

                        - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                    

                      2. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                      - งานธุรการ และงานสารบรรณต่างๆ

                      - งานเลขานุการ งานประชุมสภาเทศบาล และการประชุมอื่นๆ พร้อมบันทึกรายงานการประชุม

                      - งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

                      - งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                      - งานรับเรื่องร้องเรียน และร้องทุกข์

                      - งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

                      - งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

                      - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                  

                     3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                      - งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย

                     - งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และแผนงานหรือโครงการอื่นๆ

                     - งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเทศบัญญัติอื่นๆ และการขออนุมัติดำเนินการตามเทศบัญญัติ

                    - งานกิจการสภาเทศบาล

                    - งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                  

                  4. งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                     - งานด้านกฎหมายและเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย

                     - งานพิจารณาตรวจสอบร่างเทศบัญญัติ และการขออนุมัติดำเนินการตาม เทศบัญญัติก่อนการบังคับใช้

                    - งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำละเมิดเทศบัญญัติ

                    - งานสอบสวน ตรวจสอบ พิจารณา การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

                    - งานดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

                    - งานนิติกรรมสัญญา รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย - งานเกี่ยวกับการจัดทำคำสั่งต่างๆ

                   - งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                 

                    5. งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                     - งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534 และระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535

                    - งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง

                    - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                

                 6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                   - งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

                   - งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

                   - งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย

                  - งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ

                 - งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                 - งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

                 - งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานเกี่ยวกับการกู้ภัยต่างๆ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

            

               7. งานรักษาความสงบ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                  - งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ และแผงลอย

                 - งานดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด พ.ศ. 2535

                 - งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    

                - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

           

                  8. งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                    - งานการประชาสัมพันธ์ต่างๆ

                   - งานให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน ฯลฯ

                  - งานการติดต่อสอบถาม ต้อนรับ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ

                 - งานการจัดทำวารสาร และบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

                 - งานจัดทำและปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กร

                 - งานดูแลเว็บไซด์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเว็บไซด์

                 - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2563

รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

 

 

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!