ประเมิน ITA
Home

กองคลัง

 

   บุคลากรกองคลัง 

   

                                         longparat2565

                                         นายสุระเชษฎ์  พันธุวร

                                            รองปลัดเทศบาล   รักษาราชการแทน

                                                        ผู้อำนวยการกองคลัง

                                                                               

                    

                                     

 

         img 6418

       ส.อ.อดิศร   เสนาธรรม

   ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี  

         

         img 6428        

         นางสาวเนรัญชลา    นางัว

       ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้                    

           01

  นางสาวสุนิสา  อินทรา

            ผู้ช่วย จพง.พัสดุ           

         303

        นายจีรวัฒน์    เทพบุปผา

       ผู้ช่วยนายช่างแผนที่ภาษี             

        8 001

     

           นายภรันญู  คำภูแก้ว

        พนักงานขับรถกองคลัง 

  

       

   nampui2565

นางสาวอภิญญา  พรมศรี

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

     


  

       

         บทบาทและหน้าที่ของกองคลัง

                

                  วิสัยทัศน์กองคลัง พัฒนางานประสานประโยชน

                     

                      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับการนำส่งเงินการเก็บรักษา เงิน และเอกสารทางการเงินการตรวจสอบใบสำคัญฎีกางานเกี่ยวกับการทำงาน งบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆการจัดทำบัญชีทุกประเภททะเบียนคุม เงินรายได้และรายจ่ายต่างๆการควบคุมการเบิกจ่ายงานทำงบประจำเดือนประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยให้ม ีส่วนราชการภายใน ดังนี้ ์

               

              งานธุรการ

              มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบหนังสือ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ ดูและรักษา และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสาร และระเบียบต่างๆ ของกองคลังงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

               งานแผนที่ภาษี

            มีหน้าที่เกี่ยวกับการคัดลอกข้อมูลที่ดินการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามและรหัส ประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อ เจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อผู้ชำระภาษีการปรับปรุง ข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือน และที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ การจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ตลอดจนการจัดเก็บ และดูแลรักษาทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้นำไป เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ เร่งรัดและติดตามรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและค่าธรรมเนียม ได้อย่างถูกต้องเป็นธรรม ตลอดจนสามารถนำไปเป็นเกณฑ์ในการประมาณการรายได้ ้ของเทศบาลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

            งานผลประโยชน์

         มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่น ของเทศบาลซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวข้องกับการตรวจรับ และแบบแสดงรายการ คำร้อง หรือคำขอของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมรับชำระเงินเีขียนใบเสร็จรับเงินจัดทำทะเบียน รายการต่างๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

            งานการเงินและบัญชี

       มีหน้าที่เกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี ควบคุมการทำบัญชีการเบิกจ่ายเงิน การจัด ทำรายงานทางการเงินและบัญชีรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบราย รับ- รายจ่ายประจำปี ตลอดจนการทำทะเบียนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณและ จัดทำรายงานแสดงฐานะการเงินของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ี่ได้รับ มอบหมาย

 

            งานพัสดุและทรัพย์สิน

       มีหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ของเทศบาล ปฏิบัติเกี่ยว กับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญา ซื้อสัญญาจ้าง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

          งานพัฒนารายได้

        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานศึกษาวิเคราะห์วิจัย และเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บ ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล งานวางแผนการจัดหา รายได้ของเทศบาล พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และกำหนดค่ารายปี ของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การชำระภาษีอากร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     

         งานเร่งรัดรายได้

       มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดเก็บหนังสือแจ้งให้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วง หน้า งานตรวจสอบและจัดเก็บบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์หรือคำ ร้อง ภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ ภายในกำหนด ของแต่ละปี การจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี ชำระภาษีชำระภาษีค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด งานประสานงานกับฝ่ายนิติกร เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัต ิตามกฏหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯและไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชา สั่งการงานเกี่ยวกับการดำิเนินการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน งานประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเร่งรายได้ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ี่ได้รับมอบหมาย

    

           งานทะเบียนทรัพย์สิน

        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1,2,2,4,5,6,11,12,17) งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม งานตรวจสอบ รหัสประจำแปลงที่รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4 และ 5) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร ข้อมูลต่างๆ การจัดทำรายงาน ประจำเดือน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!