ประเมิน ITA
Home

กองช่าง

 

                                                              01

                                                        นายสุธิเดช   ทินบุตร

                                                                ผู้อำนวยการกองช่าง

                    

               

                 นายจักรินทร์    เรืองศรี

               หัวหน้าฝ่ายการโยธา

                               img 6351   

                            นายสายยันต์    แถวเพณี

                      หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  

                                           img 6365     

                                      จ.อ.ธนพลพัตร  รัตนกิติพงศ์

                                           เจ้าพนักงานธุรการ 

    

 

3 001

      นางสาวอภันตรี  สุขรัมย์

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           

     

       

      img 6360         

       นายบุญสนอง    ไกลเมือง

             ผู้ช่วยช่างโยธา

          img 6353       

           นายภูมิภัทร    ตะรินันท์

              ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 401

 นางสาวสุทัตตา    อำพันทอง

       ผู้ช่วยนายช่างโยธา

     

img 6369

 นายประดิษฐ์    เครือบุญ

        ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

          

 

4 001

     นายอดิศักดิ์  โครมราศ๊

             คนงานสวน

       

        

          

     254 001

     นายพรทวี   กันอิน

  พนักงานขับรถกองช่าง

         img 6364

          นายสัดทัด    อินแต้ม

                   คนงานสวน

 

 

 

            บทบาทและหน้าที่ของกองช่าง

             มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูล ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียน แบบ การตรวจสอบก่อสร้างงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฏหมาย แผนการ ปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุง การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนที่ ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมั้นเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้ัรับมอบหมาย

 

           งานธุรการ

           มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานจัดเก็บบันทึกจัดซื้อ จัดจ้างตั้งฎีกา เบิกจ่าย งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่วัสด อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

       งานสถาปัตยกรรม

       มีหน้าที่เกี่ยวกับงานออกแบบ ทางด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ งานวางโครงการจัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม งาน ออกแบบรายการทางสถาปัตยกรรมงานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม งานวิเคราะห์ วิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานประสานราคาค่า ก่อสร้างทางด้านสถานปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

 

       งานผังเมือง

         มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำผังเมือง งานจัดทำผังเมืองเฉพาะงานพัฒนา และปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ และที่ดิน สาธารณประโยชน์ งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง งานอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อมสาธารณสุขประโยชน์ งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมืองและ สิ่งแวดล้อม งานควบคุมให้ปฏิบัติผังเมืองรวมงานวิเคราะห์วิจัยด้านผังเมืองและ สิ่งแวดล้อม งานเวนคืนที่ดินและจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

        งานสาธารณูปโภค

         มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ ระบาย ทางระบายน้ำ เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่นๆ ฯลฯ งานวางโครงสร้าง งานซ่อม บำรุงรักษา อาคาร ถนน สะพาน เขื่อนและท่อระบายน้ำ ทางเท้า งานควบคุม ดูแลตกแต่งสถานที่ งานประมาณราคาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและสะพาน งานควบคุมพัสดุ งานบำรุงรักษาทางสะพาน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้ รับมอบหมาย

 

     งานสวนสาธารณะ

     มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ งานจัดทำดูแลรักษาเรือนเพาะชำและ ขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ ต่างๆ งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์ งานประมาณราคา ด้านภูมิสถาปัตย์ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

       งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

       มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านก่อสร้างซ่อมแซมอาคารทางเท้าและสิ่งติดตั้งอื่นๆ งานควบคุมดูแลการจัดอาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆ งานประมาณราคาการบำรุงรักษา ด้านสาธารณูปโภคอื่นๆ งานควบคุมพัสดุ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะงานด้านก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวกับการติด ตั้งไฟฟ้า และแสงสว่างงานออกแบบ เขียนแบบเกี่ยวกับการไฟฟ้า งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

       งานควบคุมอาคาร

        มีหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคาร วางโครงการของอาคาร ควบ คุมดูแลอาคารสถานที่ ให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง ด้านโยธา ควบคุมพัสดุ การประเมินราคา การซ่อมบำรุงรักษา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2564

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2564

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

 

 

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!