ประเมิน ITA
Home

กองสวัสดิการสังคม

           บุคคลากร กองสวัสดิการสังคม

 

 

     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 2557-06-14 14-47-06 0005          นางอมรรัตน์   บงบุตร  

  นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

img 6390นางสาวพัชรินทร์    ฤทธิ์อ้วน

ผู้ชวย จพง.ธุรการ

 

 

                                    01

นางสาวจีระนันท์  จันโทแสง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

พัฒนาชุมชน

2542sd

นายเสกสรร  พนมรัตน์

      ปฏิบัติงานธุการ


 

          บทบาทหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการการสังคม สงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการ ดังนี้

 

            1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน

              มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน พัฒนาชุมชน

              งานพัฒนาชุมชน     มีหน้าที่เกี่ยวกับ

             1.งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตน

             2.งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

             3.งานจัดระเบียบชุมชน

             4.งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน

             5.งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน

             6.งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล

             7.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

        2. ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

           มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสังคมสงเคราะห์

           งานสังคมสงเคราะห์     มีหน้าที่เกี่ยวกับ

           1.งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง

           2.งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

           3.งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการทุพพลภาพ

           4.งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

           5.งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี และสงเคราะห์หญิงบางประเภท

           6.งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคม สงเคราะห์

           7.งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ

           8.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

         งานธุรการ    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานของกองฝ่าย และงานดังต่อไปนี้

          **งานสารบรรณ

          **งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

         **งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล

         **งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

         ** งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความช่วยเหลือ

         **งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

         **งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

         **งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

         **งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน

         **งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างและการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

         **งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

         **งานสวัสดิการต่าง ๆ

         **งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

         **งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

           

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2564

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2564

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

 

 

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!