ประเมิน ITA

italogo1

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  OIT (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1   ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2   การปฏิบัติงานแผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3   การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.4   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5   การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 10.1   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    

 

 

Home คณะผู้บริหารเทศบาล

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำโสม

                                                                2557-06-14 14-44-56 0004                                                                      

นางพรทิพย์   เรืองเศรษฐี

ผู้อำนวยการกองคลัง   

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

    ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี     ตำบลน้ำโสม   

              089-7091980                                                                                                                         

 หัวหน้าส่วนราชการ                                                                                                                                                        

 2557-06-14 14-44-56 0004

นางพรทิพย์   เรืองเศรษฐี

  ผู้อำนวยการกองคลัง

     089-7091980

    ccccc18นางณุภัทรณีย์    มิ่งเมือง

หัวหน้าสำนักปลัด

           096-9578675             

 2557-06-14 14-51-26 0008

นายจักรินทร์    เรืองศรี

   ผู้อำนวยการกองช่าง

      061-4918616

2557-06-14 14-47-06 0005นางอมรรัตน์  บงบุตร

นักพัฒนาชุมชน

รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

098-2356089 

 2557-06-14 15-13-21 0018 

นางสาวภักดี   พหลทัพ

หัวหน้าฝ่ายแผยงานและงบประมาณ

รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

          094-3637025

 2557-06-14 15-15-54 0019

นางสาวอรวรรณ    ชื่นวานร

  นักบริหารงานการศึกษา

   รก.ผอ.กองการศึกษา

          085-6597918

 

                                                                                               

                                    

 

 

 

 

 

 

                           

                                 

                                                           

 

 

               

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

บริการข้อมูลข่าวสาร

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.
News Update!