ประเมิน ITA
Home คณะสมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม

 

                                                    

     kuncai

       นายขวัญชัย   ขันสี

ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม

            081-3207076              

                                            

                

      somjit 

         นายสมจิตร   โสมทอง

      รองประธานสภาเทศบาล

             ตำบลน้ำโสม

            098-6156212      

 

 somree

นายสำรี   เมฆใส

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม

061-2104661

 suriyun

นายสุริยนต์    ทีภักดี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม

093-4607456

 vonyoo

        นายหวังหยู่   นันทแสง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล    น้ำโสม

            061-0952096

 roun

นางหลาว    แก่นจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม

081-1683763

 boonnat

นางบุญนาค    นางัว

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม

095-4247065

 tongkoy

นางทองคล้อย    ภักดีกุล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

น้ำโสม

098-6980245

 swee

นางสวี    แก้วหล้า

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม

065-5924634

 nipapon

นางนิภาพร    บุญมา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม

093-4088998

 pimporn

นางพิมพ์พร    น้อยมณีวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

น้ำโสม

093-3348467

 sukon

นายสุคนธ์    ตู้มอน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม

082-4645742

 

 

 

         

 

 

 

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!