ประเมิน ITA
Home หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

    

           

                                              longparat2565        

นายสุระเชษฎ์   พันธุวร

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโสม  

 

       ccccc18

นางณุภัทรณีย์    มิ่งเมือง

หัวหน้าสำนักปลัด

097-3582104

      supalak65

นางศุภลักษณ์  โคตรมณี

ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบระมาณ

 

   a1

    นางสาวอาทิตยา   กิมเตียว

     ผู้อำนวยการกองคลัง

          093-0800955

           

 

 

 

         

 
01

 

                                                                     2557-06-14 14-47-06 0005                    

 นายสุธิเดช    ทินบุตร

ผู้อำนวยการกองช่าง

061-4918616

นางอมรรัตน์ บงบุตร

นักพัฒนาชุมชน

รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

098-2356089

 นางสาวอรวรรณ   ชื่นวานร

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

รก.ผอ.กองการศึกษา

096-3951747

      poonpon2565

    พ.จ.ต.หญิง พูนผล  ดอนหอมดี

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 

 

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2564

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2564

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

 

 

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!