ประเมิน ITA

italogo1

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  OIT (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1   ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2   การปฏิบัติงานแผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3   การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.4   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5   การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 10.1   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    

 

 

Home

ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2564

Attachments:
Download this file (ขอความอนุเคราะห์วิทยากร.pdf)ขอความอนุเคราะห์วิทยากร.pdf[ ]834 Kb21/04/2564 09:20
Download this file (ประกาศ  หลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม.jpg)ประกาศ หลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม.jpg[ ]687 Kb05/05/2564 09:51
Download this file (ประกาศ กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563.pdf)ประกาศ กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563.pdf[ ]505 Kb29/04/2564 11:57
Download this file (ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ประสานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลน้ำโสม.jpg)ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ประสานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลน้ำโสม.jpg[ ]467 Kb29/04/2564 11:57
Download this file (ประกาศ ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม.jpg)ประกาศ ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม.jpg[ ]550 Kb05/05/2564 09:51
Download this file (ประกาศ เรื่องงดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์.jpg)ประกาศ เรื่องงดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์.jpg[ ]136 Kb29/04/2564 11:57
Download this file (ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf)ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf[ ]1381 Kb21/04/2564 09:21
Download this file (ประกาศ เรื่องเปลี่ยนเวลาสอบ รับสมัครตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf)ประกาศ เรื่องเปลี่ยนเวลาสอบ รับสมัครตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf[ ]301 Kb21/04/2564 09:20
Download this file (ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับภาษีป้าย.pdf)ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับภาษีป้าย.pdf[ ]184 Kb29/04/2564 11:58
Download this file (ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับสถานทีท่องเที่ยวเทศบาลตำบลน้ำโสม.pdf)ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับสถานทีท่องเที่ยวเทศบาลตำบลน้ำโสม.pdf[ ]825 Kb29/04/2564 11:58
Download this file (โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบน้ำโสม.pdf)โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบน้ำโสม.pdf[ ]1829 Kb21/04/2564 09:20
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

บริการข้อมูลข่าวสาร

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.
News Update!