ประเมิน ITA
Home

ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2564

7332

 37875.2564

 

 

                                       ****************************************************

 

37491

 

 

 

Attachments:
Download this file (ขอความอนุเคราะห์วิทยากร.pdf)ขอความอนุเคราะห์วิทยากร.pdf[ ]834 Kb21/04/2564 09:20
Download this file (ข้อมูลการดำเนินการกิจการตลาด ทต.น้ำโสม.pdf)ข้อมูลการดำเนินการกิจการตลาด ทต.น้ำโสม.pdf[ ]1104 Kb17/08/2564 16:11
Download this file (คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งรองนายก ที่ปรึกษา และเลขานุการ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม2564.p)คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งรองนายก ที่ปรึกษา และเลขานุการ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม2564.p[ ]369 Kb20/05/2564 09:42
Download this file (คู่มือ ดูแลสุขภาพสำหรับประชาชาชน covid-19.pdf)คู่มือ ดูแลสุขภาพสำหรับประชาชาชน covid-19.pdf[ ]4575 Kb23/07/2564 14:58
Download this file (ประกาศ   รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ปี 2564.pdf)ประกาศ รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ปี 2564.pdf[ ]699 Kb10/08/2564 11:48
Download this file (ประกาศ  ปิดศูนย์พํฒนาเด็กเล็กเขตทต.น้ำโสม 17 - 31 พ.ค. 2564.pdf)ประกาศ ปิดศูนย์พํฒนาเด็กเล็กเขตทต.น้ำโสม 17 - 31 พ.ค. 2564.pdf[ ]474 Kb18/05/2564 10:00
Download this file (ประกาศ  ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ปี 2564.pdf)ประกาศ ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ปี 2564.pdf[ ]318 Kb25/05/2564 09:30
Download this file (ประกาศ  รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf)ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf[ ]2226 Kb21/06/2564 15:07
Download this file (ประกาศ  รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง งบประมาณ 2564.pdf)ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง งบประมาณ 2564.pdf[ ]1725 Kb19/05/2564 12:01
Download this file (ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างปี 2564 (ขับรถยนต์ )ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างปี 2564 (ขับรถยนต์ [ ]413 Kb21/06/2564 14:36
Download this file (ประกาศ  หลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม.jpg)ประกาศ หลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม.jpg[ ]687 Kb05/05/2564 09:51
Download this file (ประกาศ  เรื่อง ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้างปี 2564 (ขับรถยนต)ประกาศ เรื่อง ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้างปี 2564 (ขับรถยนต[ ]518 Kb21/06/2564 14:37
Download this file (ประกาศ กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563.pdf)ประกาศ กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563.pdf[ ]505 Kb29/04/2564 11:57
Download this file (ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ประสานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลน้ำโสม.jpg)ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ประสานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลน้ำโสม.jpg[ ]467 Kb29/04/2564 11:57
Download this file (ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่สิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2564.pdf)ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่สิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2564.pdf[ ]605 Kb21/05/2564 11:09
Download this file (ประกาศ ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม.jpg)ประกาศ ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม.jpg[ ]550 Kb05/05/2564 09:51
Download this file (ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ)ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ[ ]1091 Kb15/06/2565 18:09
Download this file (ประกาศ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันโรคโควิค ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค)ประกาศ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันโรคโควิค ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค[ ]147 Kb09/08/2564 14:56
Download this file (ประกาศ เรื่องงดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์.jpg)ประกาศ เรื่องงดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์.jpg[ ]136 Kb29/04/2564 11:57
Download this file (ประกาศ เรื่องมาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2564.pdf)ประกาศ เรื่องมาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2564.pdf[ ]1970 Kb14/06/2565 11:13
Download this file (ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบ ครูผู้ดูแลเด็ก ปี 2564.pdf)ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบ ครูผู้ดูแลเด็ก ปี 2564.pdf[ ]1940 Kb21/05/2564 11:09
Download this file (ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf)ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf[ ]1381 Kb21/04/2564 09:21
Download this file (ประกาศ เรื่องเปลี่ยนเวลาสอบ รับสมัครตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf)ประกาศ เรื่องเปลี่ยนเวลาสอบ รับสมัครตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf[ ]301 Kb21/04/2564 09:20
Download this file (ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับภาษีป้าย.pdf)ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับภาษีป้าย.pdf[ ]184 Kb29/04/2564 11:58
Download this file (ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับสถานทีท่องเที่ยวเทศบาลตำบลน้ำโสม.pdf)ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับสถานทีท่องเที่ยวเทศบาลตำบลน้ำโสม.pdf[ ]825 Kb29/04/2564 11:58
Download this file (ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเ(กสถ.).pdf)ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเ(กสถ.).pdf[ ]1409 Kb31/05/2564 16:13
Download this file (ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA  ปี 2564.pdf)ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ปี 2564.pdf[ ]1024 Kb12/10/2564 15:09
Download this file (สำเนา เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2565.pdf)สำเนา เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2565.pdf[ ]11408 Kb12/10/2564 15:09
Download this file (สำเนาคำสั่งนายทะเบียน ประกาศยกเลิกกองทุนสวนยางน้ำโสม ม.2 ลว.3 พ.ค.2564.pdf)สำเนาคำสั่งนายทะเบียน ประกาศยกเลิกกองทุนสวนยางน้ำโสม ม.2 ลว.3 พ.ค.2564.pdf[ ]1861 Kb31/05/2564 16:02
Download this file (โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบน้ำโสม.pdf)โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบน้ำโสม.pdf[ ]1829 Kb21/04/2564 09:20
Download this file (โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น2564.jpg)โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น2564.jpg[ ]655 Kb20/05/2564 09:43
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2564

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2564

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

 

 

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!