ประเมิน ITA
Home

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1. โครงการประชาคม การจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน
2.โครงการปรับปรุงและบูรณาการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลน้ำโสม และเป็นการดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

        การประขาคม การจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน

              ประจำปีงบประมาณ 2565

     ระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์    2565

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำโสม
จัดโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม การจัดทำและทบทวนแผนชุมชน
ทั้ง 12 หมู่บ้าน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนแผนชุมชน เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนมาบรรจุไว้ในแผนชุมชน  ในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ 2565

img 7236

img 6811

img 6824

img 6802

 

img 6864

 

**************************************************************************************************************************************************

 

โครงการปรับปรุงและบูรณาการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม จัดทำโครงการ ปรับปรุงและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนมาบรรจุไว้ในพัฒนาท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ 2565

 pan02

 

pan04pan03

 

 

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2564

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2564

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

 

 

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!