"ประกาศเ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 2. เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

"ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโสม"
1. เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565
2. เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2022 เวลา 11:41 น.)