ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโสม 2565

ประกาศ เรื่องปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019             (COVID 2019) ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565

  26207-65

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2022 เวลา 09:58 น.)