ลงนามถวายพระพร

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลน้ำโสม

อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

 

ลงนามถายพระพร