ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ณ ๒๒ มิ.ย. 2565

ประกาศ เรื่องรัยสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลน้ำโสม

 ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่งที่รับสมัคร  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน ๒  ตำแหน่ง

๑. ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักปลัด

    อัตรางเินค่าตอบแทน ๙,๔๐๐ บาท

    ค่าครองชีพอัตราตามระเบียบกำหนด ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

๒..ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    อัตรางเินค่าตอบแทน ๙,๔๐๐ บาท

   ค่าครองชีพอัตราตามระเบียบกำหนด ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2022 เวลา 10:08 น.)